Klauzula informacyjna dla pacjentów

Drodzy Pacjenci!

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Leczniczo-Usługowe imienia Świętej Anny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Kochanowskiego 22A, Płock tel.: 24 367 33 10, tel:24 367 33 20, e-mail: centrumlecznicze@wp.pl
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Pacjentów.
 3. Inspektorem ochrony danych w Centrum Leczniczo-Usługowym im. św. Anny w Płocku jest  Pani Małgorzata Wróbel, tel. + 48795772755, e-mail: centrumlecznicze@wp.pl.
 4. Podstawę prawną przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych stanowią:
  – art. 6 ust. 1 pkt c,d,f RODO
  – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650)
  – Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524.)
  – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
  publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771.)
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych, realizacji programów profilaktycznych, dokumentowania i rozliczania świadczeń, zarządzania udzielaniem tych świadczeń, a także dla celów statystycznych, kontroli przez uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa organy.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7.  Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, tj. ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania od Administratora ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Przekazanie nam danych osobowych przez pacjentów jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 5.
 12. Przekazane przez Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 13. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej są określone w przepisach prawa polskiego.